PIRKIMO TAISYKLĖS:

1.BENDROSIOS NUOSTATOs

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

·         Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Siųsti užsakymą”, o vėliau apmokate už prekių krepšelį pasirinktu metodu.

·         Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

·         Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą “Mobilus Centras”, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Pirkimo Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje "Su taisyklėmis sutinku“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu “Mobilus Centras”, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis. 
“Mobilus Centras”, atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Pirkimo Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

3. PREKIŲ GRAŽINIMAS

3.1. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės gavimo, savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

      3.1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 3.1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą; 3.1.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; 3.1.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas; 3.1.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

3.2. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 3.1 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą ir garantinį dokumentą (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

       3.3. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 1 punkto reikalavimai TIK PARDAVĖJUI SUTIKUS.

3.4. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, paima prekę ir ne vėliau kaip per 14 darbo dienų apžiūri ją, įvertina prekės kokybę, ir raštu informuoja apie tai pirkėją. Prekėms taikoma įstatyminė kokybės garantija.

       3.5. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

       3.6. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

       3.7. Prekės, nurodytos šių taisyklių 3.6 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą, arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

       3.8. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 3.6 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos bei yra išsaugoti visi prekės komplektavimo priedai bei įpakavimas. Visais atvejais privaloma pristatyti pirkimo čekį ar kitą įsigijimo dokumentą. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

       3.9. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 8 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes: - ELEKTROS MAŠINOS IR ĮRANGA BEI JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZINIO VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS IR REIKMENYS (8517. Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus; kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui.).

        4. JŪS ĮSIPAREIGOJATE

 Jūs privalote priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą, iki sąskaitoje-faktūroje nurodytos datos.

·         Jūs privalote užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys būtų teisingi.

·         Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

·         Neparduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Mus, skyriuje e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5. MŪSŲ TEISĖS

·         Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

·         Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

·         Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. MES ĮSIPAREIGOJAME

·         Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

·         Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu, per sutartą pristatymo laikotarpį.

·         Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

·         Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

·         Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

·         Jums pasirašius Prekių priėmimo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

·         Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

·         Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

8.MOBILIOJO TELEFONO GARANTINIS LAIKOTARPIS IR ĮRENGINIO NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Garantinis laikotarpis prasideda, kai originalų mobilųjį telefoną ar jo priedų įsigyja galutinis vartotojas, ir baigiasi tą dieną, kuri nurodyta prietaiso garantinėje pažymoje ar kitame įsigijimą liudijančiame dokumente. Atskiroms prietaiso dalims gali būti suteikta skirtingo laikotarpio garantija (priedams, korpusinėms dalims ar kt.) Ribotas gamintojo garantijos laikotarpis nepratęsiamas, jei galutinis pirkėjas prietaisą perparduoda.                                                *Mobiliojo ryšio įrenginiai yra skirti Europs rinkai.

Mobiliesiems įrenginiams taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija nuo datos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas („Garantinis laikotarpis“), dėl trūkumų turinčių medžiagų ir darbų kokybės („Garantija“). Produktams, kurie naudojami komerciniais tikslais, įskaitant nuomą, arba kurie naudojami kitoje nei namų aplinkoje, suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija. Visiems priedams, kurie pateikiami pakuotėje ar įsigyjami atskirai, suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija.
Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas („Mobilus centras“) savo pasirinkimu pašalins Produkto trūkumus arba nemokamai pakeis Produktą ar jo dalis, turinčias trūkumų („Garantinis aptarnavimas“). Dalių remontas arba Produkto pakeitimas vykdomas pakeičiant Produktą ar jo dalį nauju arba atnaujinant taip, kad savo funkcionalumu Produktas būtų prilyginamas naujam. Visi Produktai ar dalys, pakeistos garantinio remonto metu, tampa Pardavėjo („Mobilus centras“)nuosavybe. Sutaisytam ar pakeistam daiktui (atsarginėms dalims ar priedams) Garantija negali būti pratęsiama ir bus taikoma likusį Garantinio laikotarpio laiką. Originalios programinės įrangos įdiegimas iš naujo (Kliento pageidavimu) gali būti papildomai apmokestinamas.
Norėdamas pasinaudoti Garantija, Jūs privalote susisiekti su Pardavėju („Mobilus centras“ parduotuve), kuris suteiks Garantinį aptarnavimą. Kontaktus galite rasti „Mobilus centras“ tinklapyje www.mobiluscentras.lt. Prašome pateikti originalią sąskaitą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data, serijos numeris, pardavėjo pavadinimas, aiškiai apibūdinkite defektą ar trūkumą, užtikrinkite, kad Produktas būtų tinkamai supakuotas transportavimui, ir pateikite visą Produktą „Mobilus centras“ parduotuvei. „Mobilus centras“ įvertins Jūsų pretenziją ir suteiks Garantinį aptarnavimą, atsižvelgiant į šias nuostatas ir taikytinus įstatymus. „Mobilus centras“ turi teisę atsisakyti suteikti Garantinį aptarnavimą, jeigu yra aukščiau nurodytų dokumentų trūkumų ar jie yra neįskaitomi.
Garantija netaikoma Produkto trūkumams ir jų galimoms pasekmėms, kurie atsirado dėl :
• Įprastinio nusidėvėjimo, nelaimingo atsitikimo, kosmetinio pažeidimo;
• Esant mechaniniam prekės pažeidimui, taip pat esant menkam  (kosmetiniam) pažeidimui, įskaitant įbrėžimus, įlenkimus ir apgadintas plastikines jungčių dalis (bet tuo neapsiribojant); 

• Netinkamo naudojimo ar nepriežiūros (įskaitant netinkamo slaptažodžio nustatymą ar atstatymą);
• Elektros energijos svyravimą, trumpąjį jungimą ar netinkamos įtampos naudojimą;
• Tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (įskaitant, be apribojimų, galvučių, vidinių ertmių ir vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą);
• Vabzdžių, parazitų ar virusų užkrėtimo;
• Netinkamo ar nevisiško įdiegimo;
• Naudojimo instrukcijų nesilaikymo, be kita ko, dėl pernelyg dažno naudojimo ar perkrovos virš nurodytų pajėgumo ribų;
• Naudojimo kitais tikslais, nei tie, kuriems Produktas skirtas;
• Drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo arba cheminių produktų įtakos, netinkamų ar nesandarių baterijų naudojimo;
• Neleistino remonto kitoje vietoje, nei Pardavėjo („Mobilus centras“) aptarnavimo centre;
• Nepatvirtintų dalių ar medžiagų, kurios nėra pagamintos, tiekiamos ar patvirtintos Įrenginio Gamintojo, naudojimo arba dėl trečiųjų šalių programinės ar kompiuterijos įrangos naudojimo, operacinės sistemos problemų ar konfigūracijos klaidų;
• Veikimo sutrikimų ar žalos dėl gaisro, žaibo, potvynio, žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių, įtampos sutrikimo, nenumatytų nelaimingų atsitikimų, ar bet kokių kitų išorinių faktorių, kurių Įrenginio gamintojas, Produktą pardavęs Pardavėjas („Mobilus centras“) ar jo įgaliotas aptarnavimo centras negalėjo kontroliuoti.
Garantija netaikoma:
• Produktui, jeigu jo originalus gamintojo serijos numeris ar IMEI numeris (ta apimtimi, kuria taikomas IMEI numeris) buvo bet kokiu būdu ištrintas, sugadintas ar yra neįskaitomas;
•Trečiosios šalies programinei ar kompiuterinei įrangai, net jeigu tokia įranga buvo parduodama ar supakuota kartu su Produktu;
• Kliento duomenims, saugomiems ar gautiems Produkto pagalba;
Mes neprisiimame atsakomybės už Kliento duomenis. Jūs privalote saugoti duomenis, kurie Jums svarbūs, ir laikas nuo laiko daryti tokių duomenų kopijas!
Sunaudojamoms dalims, tokioms kaip baterijos, kurios su laiku gali susilpnėti, nebent gedimas atsirado dėl medžiagų ar darbo trūkumų;
• Suvartojamoms medžiagoms (komponentams, kuriuos naudojantis Produktu reikia periodiškai pakeisti), įskaitant, bet neapsiribojant, įvairias informacijos laikmenas, tokias kaip garso ir vaizdo diskai, atminties kortelės, kasetės, antenos, patefono adatos, atjungiami maitinimo laidai, radijas, juostos, minkšti viršeliai, diržai, stygos, diegimo įrenginiai, instrumentai, dokumentai, pridedami prie Produkto, ir t.t.
• LCD ar OLED ekranai ar projektoriaus lempos, kurių ryškumas su laiku mažėja;
Garantija neapima kompensacijos už nuostolius, patirtus naudojantis Produktu, ir tiesioginių nuostolių ar bet kokių išlaidų. Programinės įrangos Produktams Garantija taikoma tiktai dėl programavimo instrukcijų neįvykdymo. Gamintojas ir Pardavėjas („Mobilus centras“) negarantuoja, kad Produkto veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų.

9. ATSAKOMYBĖ

·         Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

·         Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

·         Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

·         Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

·         Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

·         Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

·         Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el.paštu "info@mobiluscentras.lt".

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

·         Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisės.

·         Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.